Όροι Χρήσης

Γενικά

Η αστική εταιρία «ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», ΑΦΜ 996658775 και αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 163473701000, με έδρα στην οδό Σίνα αρ. 11-13, Αθήνα, 106 72 και ηλεκτρονική διεύθυνση https://cchub.eu (εφεξής η «Εταιρία» ή «εμείς» ή «μας»), είναι κύριος και διαχειριστής των δικτυακών τόπων https://cchub.eu (εφεξής ο «Ιστότοπος της Εταιρίας») και https://platform.cchub.eu/ (εφεξής ο «Ιστότοπος της Πλατφόρμας» και από κοινού με τον Ιστότοπο της Εταιρίας, οι «Δικτυακοί Τόποι»).

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών των Δικτυακών Τόπων από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και πάσης φύσεως αρχείων που περιλαμβάνονται στους Δικτυακούς Τόπους (εφεξής «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, προτρέπουμε τον κάθε επισκέπτη/χρήστη να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης προ της περιήγησής του στους Δικτυακούς Τόπους, καθώς με τη χρήση των Δικτυακών Τόπων, ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψη/χρήση σας στους Δικτυακούς Τόπους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησία της Εταιρίας, η οποία είναι και ο διαχειριστής των Δικτυακών Τόπων και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων.

Το ανωτέρω περιεχόμενο των Δικτυακών Τόπων περιλαμβάνει ενδεικτικά, πάσης φύσεως κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχεδιαγράμματα, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στους Δικτυακούς Τόπους ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που ενδέχεται να εμφανίζονται στους Δικτυακούς Τόπους, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Άδεια χρήσης

Ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ιδιωτική χρήση του περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων για προσωπική ενημέρωση, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ωστόσο όταν επισκέπτεστε τους Δικτυακούς Τόπους, πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένα αρχεία ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών, την οποία με δική σας μέριμνα πρέπει να ζητήσετε.

Η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται, όπως επίσης απαγορεύεται  η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή εμπορικών και άλλων σημάτων τόσο της Εταιρίας όσο και των συνεργαζόμενων με την Εταιρία φορέων που εμφανίζονται στους Δικτυακούς Τόπους.

Περιορισμός ευθύνης – Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ως επισκέπτης, έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ενεργώντας καλή τη πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και συμφώνως προς τους Όρους Χρήσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ως επισκέπτης, οφείλετε να απέχετε από κάθε παράνομη, καταχρηστική ή αθέμιτη συμπεριφορά κατά τη χρήση των Δικτυακών Τόπων, όπως και από την υιοθέτηση πρακτικών που δύναται να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους επισκέπτες ή τρίτους ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα και κατά συνέπεια στην Εταιρία και αναλαμβάνετε την ευθύνη αποκατάστασης οποιαδήποτε ζημίας προκληθεί στην Εταιρία ή σε τρίτον κατά παράβαση των ανωτέρω.

Ασφάλεια και λειτουργία των Διαδικτυακών Τόπων

Η χρήση, επίσκεψη και πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό και λογισμικό για να αποκτά πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους, αλλά και την αναγκαία προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

Η Εταιρία επίσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης αντιικών προγραμμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των Δικτυακών Τόπων από ιούς και άλλα κακόβουλα λογισμικά, ωστόσο δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο των Δικτυακών Τόπων είναι ελεύθερο από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό, στο λογισμικό ή στα αρχεία του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων των Δικτυακών Τόπων, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των Όρων Χρήσης.

Χρήση Συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Οι Δικτυακοί Τόποι ενδέχεται να εμπεριέχουν τώρα ή στο μέλλον παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών των Δικτυακών Τόπων και δεν συνεπιφέρουν καμία ευθύνη της Εταιρίας. Η χρήση των συνδέσμων και η πλοήγηση και χρήση δικτυακών τόπων τρίτων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και υπόκειται στους εκάστοτε αντίστοιχους όρους χρήσης των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων αυτών, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία.

Τροποποίηση όρων χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών των Δικτυακών Τόπων, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα ελληνικά δικαστήρια και ειδικότερα τα δικαστήρια της Αθήνας.